Общи условия

Уебсайтът biju.bg  представлява онлайн магазин, чрез достъпът до който Вие, в качеството Ви на “потребител”/”купувач”, можете да закупите предлаганите от нас на настоящия уебсайт стоки. Уебсайтът biju.bg и онлайн магазина поместен на него са разработени и функционират съгласно законовите рапоредби на Република България и по-специално Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, както и всички приложими на територията на Европейския съюз регламенти. Моля, запознайте се подробно с настоящите Общи условия преди да разгледате нашия уебсайт или да осъществите покупка на стоки чрез онлайн магазина ни, поместен на адрес в интернет: biju.bg наричан по-долу за краткост „уебсайт“/„магазин“. Всички покупки през уебсайта ни се извършват съгласно общите ни условия, с които се съгласявате и приемате при регистрация или когато направите поръчка. С приемането на Общите условия, Вие приемате и се съгласявате с Условията на доставка, Политиката ни за защита на личните данни, Политиката ни за използване на „бисквитки” и всички други документи/политики, цитирани в настоящите Общи условия.

I ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Уебсайтът biju.bg (наричан по-долу за краткост „уебсайтът“, „магазин“) и онлайн магазина, който е поместен на този уебсайт, са разработени, администрирани от и са собственост на Бижу - 2009 ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Перущица, ул. „Трети Март“ № 24, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 200609170  (наричано по-долу за краткост „ние“, „нас“, „наш/и“, Бижу - 2009  ЕООД, „продавач“).

II ОБХВАТ НА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ

1. Настоящият уебсайт е разработен и се поддържа съгласно приложимото в Република България законодателство. Бижу - 2009 ЕООД не гарантира, че наличното на или достъпно чрез уебсайта съдържание е подходящо, съобразено със законодателството или налично в други страни. Ако приемете да използвате уебсайта извън Република България, правите това на свой собствен риск.

2. Отговорни сте също така, всички хора, които ползват уебсайта през Вашата интернет връзка, да са наясно с и да спазват настоящите Общи условия в тяхната цялост, както и всички други приложими правила и условия.

3. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия и/или с нашата политика за защита на личните данни, моля да преустановите използването на настоящия уебсайт, в противен случай ще се счита, че Вие сте се запознали и приемате настоящите Общи условия, нашата политика за защита на личните данни и всички други цитирани документи/политики в тяхната цялост. 

III НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Вие не трябва да използвате нашия уебсайт по какъвто и да е начин или да предприемате каквито и да било действия, които причиняват или могат да причинят вреда на уебсайта или да доведат до нарушаване на неговата ефективност или достъпност.

2. Вие не трябва да използвате нашия уебсайт по начин, който е незаконен, неморален, измамен или вредоносен, или във връзка с незаконна, неморална, измамна или вредоносна цел или дейност.

3. Вие не трябва да използвате нашия уебсайт, за да копирате, съхранявате, хоствате, предавате, изпращате, използвате, публикувате или разпространявате материали, които се състоят от или са свързани с шпионски софтуер, компютърни вируси, троянски кон, червей, или друг злонамерен компютърен софтуер.

4. Вие не трябва да извършвате каквито и да било дейности по системно или автоматизирано събиране на данни върху или във връзка с нашия уебсайт без нашето изрично писмено съгласие.

IV ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Бижу - 2009 ЕООД спазва стриктно приложимото законодателство за защита на личните данни по смисъла на националното законодателство на Република България, както и по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година и зачита и предпазва в най-голяма степен поверителността на личните данни на потребителите на настоящия уебсайт. Следвайки настоящите линкове, Вие можете да намерите подробна информация относно нашата ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и използваните от нас БИСКВИТКИ („COOKIES”). На посочените по-горе линкове Вие ще намерите детайлна информация за Вашите права и отговорности като потребител на настоящия уебсайт по отношение на информацията, която оповестявате или можете да оповестите, възможната обработка на лични данни и целите на тази обработка, както и относно мерките, които ние сме предприели за защита на лични данни. 

V ДАННИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВАС

1. Настоящата клауза не се отнася до предоставената ни и обработвана от нас лична информация по смисъла на националното законодателство на Република България, по-специално Закона за защита на личните данни и по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година. За да се запознаете с нашата политика за защита на личните данни, моля запознайте се със съответната информация посочена на линка в горната клауза.

2. Всички данни от съобщения и материали получени от потребители чрез нашата форма за контакт, нашата форма за поръчка, на наш и-мейл, чрез нашата форма за отзиви относно предлаганите от нас продукти, или по друг начин следва да бъдат достоверни и да не нарушават правата на трети лица. В случай, че Вие ни предоставяте информация за трето лице, Вие гарантирате че тази информация е достоверна, актуална и имате право да я споделите с нас. 

3. Вие давате съгласието си Бижу - 2009 ЕООД да съхранява тези данни и да ги използва за целите на статистически анализ, разработване, производство, подобряване, маркетинг и/или продажба на нашите продукти или услуги и всяка друга, незабранена от настоящите Общи условия или от приложимото законодателство цел. Последното ще бъде извършвано при съблюдаване на всички изисквания на приложимото законодателство.

VI ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА С ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА (договор от разстояние)

1. Този раздел съдържа общите условия, според които Бижу - 2009 ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, ул. „Райко Даскалов“ № 60, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 205446977, извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: biju.bg наричан по-долу за краткост МАГАЗИН.

2. При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на biju.bg или чрез поръчването и заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия за сключване на договор за покупко-продажба с електронни средства, посочени в този раздел.

3. Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхраненият в лог-файловете на сървъра biju.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. Потребителят заявява желанието си да поръча и закупи стока от МАГАЗИНА като направи поръчка по електронен път. Потребителят може да направи поръчка на една или няколко стоки чрез добавянето им в секцията „КОЛИЧКА“, следвайки инструкциите на уебсайта. Всяка добавена в „количката“ стока може да бъде закупена, ако е налична. Добавянето на стока в „количката“ за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на стоката, нито може да бъде считано за сключване на договор от разстояние. С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА потребителят подава лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. За подробности относно това за какви цели се използва тази информация и по какъв начин се съхранява, моля прочетете политиката ни за защита на личните данни. Поръчки могат да бъдат направени и чрез съобщение по email, в което ясно да се посочват необходимите за изпълнение на поръчката данни, както и на посочения в уебсайта телефон, в тези случаи също ще бъдат прилагани настоящите Общи условия. 

4.2. При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

4.3. МАГАЗИНЪТ ще изпрати уведомление до потребителя по имейл или по телефон за регистриране на поръчката, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. 

4.4. МАГАЗИНЪТ има правото да не достави част или всички стоки от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. В такъв случай потребителя ще бъде уведомен по подходящ начин, че поръчката не може да бъде изпълнена, както и за причината поради която поръчката не може да бъде изпълнена и заплатената цена ще бъде възстановена.

4.5. Договорът за покупко-продажба от разстояние се смята за сключен към момента на получаването от страна на потребителя на уведомление, че поръчката е готова за изпращане.

4.6. Договорът за покупко-продажба, сключен между потребителя (в качеството му на купувач) и МАГАЗИНА (в качеството му на продавач), се състои от настоящите общи условия за сключване на договор за покупко-продажба с електронни средства (договор от разстояние) и всякакви евентуални допълнителни договорки между страните.

5. ДОСТАВКА

5.1. МАГАЗИНЪТ се задължава да доставя поръчаните стоки чрез куриерска фирма SPEEDY на адрес, посочен от потребителя в поръчката в достатъчен според обстоятелствата срок.

5.2. МАГАЗИНЪТ ще осигури подходящото опаковане на стоката и изпращането на съпътстващите документи. В случай, че в пратката не се съдържа необходим към поръчаната стока документ, то моля да се свържете с нас на посочените в настоящите общи условия и в уебсайта biju.bg контакти и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

5.3. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, МАГАЗИНЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

5.4. Когато потребителят изрично е посочил в поръчката си, че желае стоката да му бъде изпратена по избран от него превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от МАГАЗИНА, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В този случай при загуба или повреда потребителят може да претендира обезщетение или неустойка към превозвача.

6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на поръчаните стоки ще бъде прехвърлена от МАГАЗИНА с предаването им на потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера.

7. ЦЕНИ, ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ, МЕТОД НА ПЛАЩАНЕ:

7.1. Всички цени посочени в МАГАЗИНА и крайни фактури са в ЛЕВА, с включен ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. За Ваше удобство сме поставили бутони, с които се извършва конвертиране от лева в евро или обратното при фиксиран курс 1.95583 лева за 1 евро. Крайните задължения по кредитни/дебитни карти може да варират, въз основа на колебанията на банковите комисионни, както и въз основа на колебанията на валутните курсове в случай, че се извършва обмяна на валута към лева с оглед изпълнение на транзакцията. Ние насърчаваме нашите клиенти да се свържат с личната си банка, за да получат точно изчисление на покупките си.

7.2. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: чрез наложен платеж, по банков път, чрез кредитна/дебитна карта и чрез Pay Pal.

7.3. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане. Стойността на транспортните разходи ВАРИРА в зависимост от посочения от потребителя адрес за получаване на стоката. За поръчки на стойност над 30 лв. /тридесет лева/, потребителят ще се възползва от безплатна доставка. За повече подробности вижте секцията Доставки и плащане.

7.4. МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като цената преди намалението е зачертана. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на поръчката.                        

8. ФАКТУРИРАНЕ

8.1. Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото българско законодателство. Потребителят е длъжен да предостави пълна, вярна и точна информация за издаването на фактурата. 

8.2. МАГАЗИНЪТ ще издаде на потребителя фактура за поръчаните и доставени стоки въз основа на инфомацията, предоставена от потребителя в неговата поръчка.

9. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ

9.1. Потребителят има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 14 дни от датата, на която той или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязло във владение на стоките. 

9.2.  Потребителят следва да върне обратно стоките на МАГАЗИНА на адрес ул. Марица 1 цех Бижу, гр. Стамболийски 4210 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят ни информира за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

9.3. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на МАГАЗИНА. 

9.4. Платената сума, включително разходите за доставката до потребителя се възстановяват според начина на плащане с изключение на транспортните разходи за връщане, които остават за сметка на потребителя. Потребителят ще отговаря за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество и характеристики. Върнатата стока трябва да е с ненарушен търговски вид, неизползвана (стоката не е носена, прана, гладена, скъсана), чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим), с етикети. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка и формуляр за връщане. 

МОЛЯ, БЕЛЬОТО ДА СЕ ПРОБВА ВЪРХУ БЕЛЬО ПОРАДИ ХИГИЕННИ ПРИЧИНИ И ДА БЪДЕ ИЗБЯГВАНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРОБА, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НЯМА ДА МОЖЕМ ДА УДОВЛЕТВОРИМ ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ ЗА ОТКАЗ.

9.5. Kогато потребител е платил с банкова карта и се възползва от правото за отказ от стоката в гореспоменатия срок от 14 дни, Бижу - 2009 ЕООД се задължава да възстанови платената от потребителя сума, като възстановяването може да бъде извършено – само и единствено чрез възстановяваща картова операция по същата картова сметка. Когато потребител е заплатил поръчана стока чрез наложен платеж и се възползва от правото си на отказ – МАГАЗИНЪТ ще възстанови получените суми по банкова сметка, допълнително предоставена от потребителя. За поръчки, платени с кредитна/дебитна карта, възстановяването на сумата се осъществява за около 10 дни. Времето за обработка варира в зависимост от банката на потребителя. Плащания, направени през PayPal се възстановяват изцяло. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

9.6. При упражняване на правото си на отказ потребителят може да попълни и изпрати на МАГАЗИНА стандартен формуляр за отказ или по друг начин недвусмислено да заяви, че желае да се откаже от договора, като изпрати стандартния формуляр/заявлението си по пощата на адрес ул. Марица 1 цех Бижу, гр. Стамболийски 4210 или на следния имейл адрес: info@biju.bg

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

9.7. Ако използвате възможността да ни уведомите на посочения по-горе електронен адрес, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например на Вашата електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

9.8. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, потребителя може да се обърне към куриера за протокол за увредена пратка.

10. ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СТОКАТА, ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПРОМО КОДОВЕ

10.1. Бижу - 2009 ЕООД публикува на адрес biju.bg описание на основните характеристики и изображение на всяка стока. Във връзка с горното Бижу - 2009 ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените стоки могат да се различават от изображенията. Всички изображения, поместени в МАГАЗИНА имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят напълно на външния вид на съответната стока.

10.2. Характеристиките или цените на продуктите, описани в МАГАЗИНА могат да бъдат променяни от Бижу - 2009 ЕООД по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, поради което Бижу - 2009 ЕООД, предварително се извинява на потребителите. Възможно е поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на стоките понякога да бъдат непълни. 

10.3. При направата на поръчка, потребителят има възможност да се възползва от кодове за отстъпка. При покупка на намалена стока в сайта, Вие нямате право на допълнителна отстъпка под формата на купон, освен ако в описанието на купона противното не е опоменато изрично.

11. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ

11.1. Рекламации могат да бъдат предявени в случай на: констатирани производствени дефекти на стоката, изпратена грешна стока, различна от поръчаната. Рекламации за повредена по време на транспорта стока, се разглеждат само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.

11.2. Ако потребителят не е доволен от поръчката си или смята че има несъответствие между поръчаната и платена стока и тази която му е била доставена, той има право в 14-дневен срок от датата на откриване на несъответствието, да:

  • ВЪРНЕ ПОЛУЧЕНАТА СТОКА и да му бъде възстановена заплатената сума по начина, по който е била заплатена, като когато потребителят е заплатил поръчана стока чрез наложен платеж МАГАЗИНЪТ ще възстанови получените суми по банкова сметка, допълнително предоставена от потребителя. Процесът по възстановяване на сумата започва, когато върнатата стока е получена и приета на следния адрес ул. Марица 1 цех Бижу, гр. Стамболийски 4210.

  • ДА ЗАМЕНИ ПОЛУЧЕНАТА СТОКА (за друг модел/размер/цвят), като в случай на разлика в цената, МАГАЗИНЪТ ще приспадне първоначално заплатената от потребителят сума и ще го уведоми за размера на крайното доплащане. 

11.3. Моля, уверете се, че връщаните продукти са неизползвани (да е с етикети, в добър търговски вид, да не е носена, прана, гладена, скъсана, да е чиста, без странични миризми (като кремове, парфюми или цигарен дим)), в състоянието, в което са получени и с ГАРАНЦИОНЕН ЕТИКЕТ. Към стоката трябва да бъдат приложени: формуляр за рекламация, всички получени документи от МАГАЗИНА, стоката трябва да бъде в оригиналната опаковка. Потребителят трябва да се увери, че е посочил желаната от него опция /да върне стоката/да я замени/. Продукти, които не отговарят на тези условия НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПОДМЯНА И ВРЪЩАНЕ( ЗАПЛАТЕНАТА СУМА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА НА КЛИЕНТА).

12. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

12.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

12.2. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

12.3. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата страна обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ

МАГАЗИНЪТ и потребителят декларират, че ако някоя клауза от настоящите общи условия за сключване на договор за покупко-продажба с електронни средства (договор от разстояние) бъде призната за незаконосъобразна, недействителна или юридически неизпълнима, това не засяга действителността на останалите клаузи. 

МАГАЗИНЪТ и потребителят декларират, че ако някоя клауза от настоящите общи условия за сключване на договор за покупко-продажба с електронни средства (договор от разстояние)  бъде призната за незаконосъобразна и/или неприложима и тази клауза ще бъде законосъобразна или изпълнима, ако част от нея бъде заличена, тази част ще се счита за заличена, а останалата част от клаузата ще продължи да действа.

Свържете се с нас чрез имейл на адрес INFO@BIJU.BG ако имате допълнителни въпроси.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите общи условия за сключване на договор за покупко-продажба с електронни средства (договор от разстояние) по всяко време, като се задължава да уведоми по подходящ начин потребителите за извършените изменения, тази клауза не се отнася за вече изпълнение от двете страни договори. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Потребителят упражнява последното като изпраща на МАГАЗИНА писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението за изменение. Когато изменението в общите условия за сключване на договор за покупко-продажба с електронни средства (договор от разстояние) е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт, потребителят не може да се възползва от гореописаното право. Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях при горните условия и не е упражнил гореописаното си право. 

VII ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

1. Вие приемате, че нашият уебсайт съдържа информация, данни, снимки, графики, видео материали, изображения, звуци и други материали, които са защитени с авторски права, търговски марки, патенти или други права за собственост. 

2. Авторските и сродни права върху всички изображения, текстове, аудио-визуални произведения и други обекти на интелектуална собственост, поместени на  този уебсайт, включително дизайна на този уебсайт, са собственост на Бижу - 2009 ЕООД или са включени с разрешението на съответния собственик. 

3. Съдържанието на уебсайта не може да се копира, освен за нетърговски, лични справки, при запазване на всички авторски права или други права на интелектуална собственост, и не може след това да бъде повторно копирано, възпроизвеждано или разпространявано по друг начин, независимо от преследваната цел. 

4. С изключение на изрично посоченото по-горе, не се разрешава копирането, представянето, изтеглянето, разпространяването, изменението, пресъздаването, публикуването или пренасянето на информация, текст или документи, съдържащи се в този уебсайт или част от него, на електронни или физически носители, нито създаването на свързани произведения, основани на тези изображения, текстове или документи, без изричното писмено съгласие на Бижу - 2009 ЕООД.

5. Никоя част от съдържанието на настоящите Общи условия не може да се тълкува като предоставяща по подразбиране, чрез лишаване от право на възражение или по някакъв друг начин каквито и да било авторски права, права върху търговски марки и търговски наименования, лицензи или права по патенти принадлежащи на Бижу - 2009 ЕООД или на трета страна. Разрешението за ползване на този уебсайт не следва да се тълкува като разрешение за използване на търговска марка или на който и да било обект на интелектуална собственост, собственост на Бижу - 2009 ЕООД или на съответните техни притежатели, които са ни предоставили правото и лиценза за използването им.

6. Бижу - 2009 ЕООД не поема никаква отговорност във връзка с евентуални нарушения на права на трети лица от страна на посетителите/потребителите вследствие на неправилно използване на материали, съдържащи се в сайта. 

VIII ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Когато получите достъп до други уебсайтове чрез хиперлинк (препратка) поместен на уебсайта на Бижу - 2009 ЕООД, той може да Ви отведе извън уебсайта biju.bg. Посочването на хиперлинкове на този уебсайт към външни уебсайтове не представлява одобрение на тяхното съдържание от страна на Бижу - 2009 ЕООД нито може да бъде тълкувано като препоръка за тяхното използване от наша страна. Тези линкове са предоставени изключително и само за Ваше удобство. Респективно, до настоящия уебсайт може да се стигне чрез линкове от външни уебсайтове, върху които ние нямаме контрол. Бижу - 2009 ЕООД не декларира и не гарантира че информацията, съдържаща се в тези уебсайтове е достоверна, актуална или изчерпателна, и не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали от или във връзка с тяхното съдържание или информация. Бижу - 2009 ЕООД не поема никаква отговорност за продуктите или услугите, предлагани на тези уебсайтове, нито за последващи промени в уебсайтовете на трети лица, към които предоставяме връзка.

IX ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ И ПРОГНОЗНИ ТВЪРДЕНИЯ

Този уебсайт може да съдържа информация относно проекти в развитие, която се основава на несигурни данни, научни, икономически и финансови фактори, поради което реалните резултати може да се различават значително от тези, представени в уебсайта. Несигурността и рисковете посочени по-горе могат да произтичат, но не се ограничават само и единствено до: решенията на регулаторни органи, промени в нормативната уредба и други обстоятелства извън контрола на Бижу - 2009 ЕООД, които могат да повлияят на наличността или търговския потенциал на нашите продукти

X ДОСТОВЕРНОСТ И АКТУАЛНОСТ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Бижу - 2009 ЕООД се стреми, доколкото е възможно, да публикува и поддържа актуална и достоверна информацията на този уебсайт, без обаче да гарантира и да декларира, че тя е достоверна, актуална и изчерпателна към конкретен момент. Моля, имайте предвид че поместената в този уебсайт информация може вече да не е актуална или напълно изчерпателна. Ако имате нужда от съвет или инструкции относно нашите продукти или услуги или при всяко възникнало съмнение относно достоверността, изчерпателността и актуалността на информацията, публикувана на този уебсайт, Вие следва да се обърнете към Бижу - 2009 ЕООД и нашите служители чрез посочените в настоящия уебсайт контакти.  

XI ОТГОВОРНОСТ

1. Бижу - 2009 ЕООД и всяко лице, ангажирано в създаването или поддържането на този уебсайт, не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, включително и такива с наказателен характер, възникнали във връзка с достъпа или употребата на настоящия уебсайт. 

2. Бижу - 2009 ЕООД и всяко лице, ангажирано в създаването или поддържането на този уебсайт, няма да носи отговорност за претърпени загуби или вреди вследствие на компютърни вируси, поради използването на уебсайта. Свалянето на материали от този уебсайт на твърд диск е изцяло на Ваш риск. 

3. Бижу - 2009 ЕООД не дължи обезщетение или други плащания, свързани с преустановяване на услугите, наложено от поддръжката на сървърите или технологиите, която осъществяваме, повреди при доставчиците на услугите, компютърни вируси и всякакви други проблеми извън нашия обективен контрол.

4. При възникване на такава необходимост, ние може да прекратим достъпа до настоящия уебсайт, до част от него или да го затворим за неопределено време. Освен това ние си запазваме правото да преустановим или променим всички услуги, които предоставяме на настоящият уебсайт и да спрем публикуването на нашия уебсайт по всяко време, по свое усмотрение, без предупреждение или обяснение. Освен ако изрично не е предвидено друго в настоящите Общи условия, Вие няма да имате право на каквото и да е обезщетение или друго плащане при прекъсване или промяна на уебсайт услуги или ако спрем публикуването на уебсайта.

5. В максималната степен, разрешена от приложимото право, изключваме всички отговорности, свързани с предмета на настоящите Общи условия, нашия уебсайт и използването на нашия уебсайт. Настоящата клауза не засяга предвидените по закон или друг подзаконов нормативен акт отговорности и задължения вменени на Бижу - 2009 ЕООД.

XII ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

1. Приложимо към настоящите Общи условия е законодателството на Република България. 

2. Българските съдилища имат изключителна компетентност по всички спорове, свързани или възникнали във връзка с този уебсайт и предлаганите от него стоки/услуги.

3. Ако някоя клауза от настоящите Общи условия бъде призната за незаконосъобразна, недействителна или юридически неизпълнима, това не засяга действителността на останалите клаузи. 

4. Ако някоя клауза от настоящите Общи условия бъде призната за незаконосъобразна и/или неприложима и тази клауза ще бъде законосъобразна или изпълнима, ако част от нея бъде заличена, тази част ще се счита за заличена, а останалата част от клаузата ще продължи да действа.

XIII ПРИ НАРУШАВАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Бижу - 2009 ЕООД си запазва правото да претендира парично обезщетение, допустимо от закона за всяко нарушение на настоящите Общи условия.

2. Бижу - 2009 ЕООД си запазва правото временно или постоянно да блокира достъпа до настоящия уебсайт от определен интернет адрес вследствие на нарушаване на настоящите Общи условия, да изтрие профила на нарушителя и/или да се свърже с Вашия доставчик на интернет и да поиска от него да блокира Вашият достъп до настоящия уебсайт. 

XIV ИЗПОЛЗВАН ЕЗИК

Настоящите Общи условия са написани на български език и преведени на английски език. В случай на несъответствие в текстовете, текстът на български език има предимство и се счита за верен.

XV ПРОМЕНИ ПО НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Бижу - 2009 ЕООД си запазва правото за промени без предизвестие, във всяка част от настоящия уебсайт, включително, но не само относно продуктите описани в сайта или настоящите Общи условия по всяко време. 

2. Всички промени в настоящите Общи условия влизат в сила от момента в който бъдат качени на настоящия уебсайт. От Вас се очаква на определени периоди от време да проверявате настоящите Общи условия, за да се информирате за всякакви промени които сме направили, като тези промени са задължителни за Вас. 

Настоящите Общи условия са в сила от 15.01.2016.

 

 

 


Бижу - 2009 ЕООД  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ПРЕДИ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ДОСТЪП ДО ТОЗИ УЕБСАЙТ ВИЕ СТЕ ДЛЪЖНИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НАШАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА “БИСКВИТКИ” (“COOKIES”). ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДОСТЪП ДО ТОЗИ УЕБСАЙТ, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НАШАТА ПОЛИТИКА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА “БИСКВИТКИ” (“COOKIES”) РАЗБИРАТЕ ГИ И ИЗРАЗЯВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ.

 

 

 

Настоящите общи условия са в сила от 15.01.2016

Дата на последна актуализация - 10.2019